GIỚI THIỆU VỀ NHÓM 3

  1. Quy định về đào tạo an toàn vệ sinh lao động

Tại điều 14, luật An toàn vệ sịnh lao động quy định:

  • Người quản lý phụ trách an toàn, vệ sinh lao động, người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động, người làm công tác y tế, an toàn, vệ sinh viên trong cơ sở sản xuất, kinh doanh phải tham dự khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và được tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cấp giấy chứng nhận sau khi kiểm tra, sát hạch đạt yêu cầu.
  • Người sử dụng lao động tổ chức huấn luyện cho người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động và cấp thẻ an toàn trước khi bố trí làm công việc này.
  • Người sử dụng lao động tự tổ chức huấn luyện và chịu trách nhiệm về chất lượng huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động không thuộc đối tượng trên, người học nghề, tập nghề, người thử việc trước khi tuyển dụng hoặc bố trí làm việc và định kỳ huấn luyện lại nhằm trang bị đủ kiến thức, kỹ năng cần thiết về bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động trong quá trình lao động, phù hợp với vị trí công việc được giao
  1. Giới thiệu về nhóm 3
  • Nhóm 3: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động là người làm công việc thuộc Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

Danh mục các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động được quy định tại thông tư số : 06/2020/TT-BLĐTBXH

  • Thời gian đào tạo:
  • Huấn luyện lần đầu: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 24 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra.
  • Huấn luyện định kỳ

+ Thời gian huấn luyện ít nhất bằng 50% thời gian huấn luyện lần đầu.

+ Huấn luyện định kỳ tổ chức ít nhất 02 năm một lần